جو جراحی پزشکان بازیگر خوابیدن بیمارستان

جو: جراحی پزشکان بازیگر خوابیدن بیمارستان بیمارستان امیر آتشانی جراحی قلب باز

۲۰ روز است در بیمارستان بستری‌ام/ بازیگر تلویزیون

امیر آتشانی بازیگر تئاتر و تلویزیون با اشاره به اینکه ۲۰ روز است در بیمارستان خوابیدن است اظهار کرد که پزشکان معالج معتقدند باید مورد جراحی قلب باز قرار گی..

ادامه مطلب