جو جراحی پزشکان بازیگر خوابیدن بیمارستان

جو: جراحی پزشکان بازیگر خوابیدن بیمارستان بیمارستان امیر آتشانی جراحی قلب باز

بهبودی نسبی حال عمومی ظریف / وزارت خارجه

وزیر امور خارجه در روز شنبه و یکشنبه به علت کسالتی که جهت وی پیش آمد کلیه برنامه‌ دیدارهای خود را لغو کرد وزارت خارجه: بهبودی نسبی حال عمومی ظریف ع..

ادامه مطلب